Algemene voorwaarden - Studio Kelf

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Indien de klant beroep doet op de diensten van STUDIO KELF, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het is dan ook belangrijk dat de klant deze voorwaarden doorneemt, voor hij of zij beslist om een overeenkomst met STUDIO KELF te sluiten. 

1.2 De (contact)gegevens van STUDIO KELF zijn de volgende:

STUDIO KELF CommV
Rooigemlaan 532, 9000 Gent
BE 1007 736 859
hello@studiokelf.be 

1.3 STUDIO KELF heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen in functie van evoluerende wetgeving of de eigen noden van STUDIO KELF. De meest recente versie zal steeds raadpleegbaar zijn via studiokelf.be/algemene-voorwaarden of wordt op eerste verzoek bezorgd aan de klant. 

2. Offertes & totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met STUDIO KELF komt tot stand nadat de klant schriftelijk (d.i. ook per e-mail of per Whatsapp) te kennen heeft gegeven de offerte van STUDIO KELF te aanvaarden. Wanneer de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de offerte van STUDIO KELF, komt de overeenkomst met STUDIO KELF pas tot stand na bevestiging (schriftelijk, per e-mail of per Whatsapp) van akkoord met deze wijzigingen door STUDIO KELF.

2.2 Offertes van STUDIO KELF en de daarin opgegeven prijzen blijven slechts 30 dagen geldig. Indien een offerte verschillende deelopdrachten bevat, is STUDIO KELF niet verplicht tot levering van slechts één of meerdere deelopdrachten tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Prijzen & leveringstermijnen

3.1 De prijs voor de diensten en creaties van STUDIO KELF is deze zoals op de offerte vermeld. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. In de offerteprijs zijn enkel de diensten, opdrachten en creaties inbegrepen die expliciet in de offerte worden vermeld. In de offerteprijs voor het creëren van een (re)branding zijn steeds één eerste voorstel en twee correctierondes inbegrepen. Diensten, opdrachten en creaties die niet expliciet vermeld staan in de offerte en aanpassingen aan een (re)branding die na de tweede correctieronde worden gevraagd, worden beschouwd als meerwerken en worden aanvullend in regie uitgevoerd.

3.2 STUDIO KELF is gerechtigd om een voorschot te vragen van één derde van de offerteprijs. Hiervoor zal een voorschotfactuur worden opgemaakt. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt nogmaals één derde van de offerteprijs aangerekend. Bij oplevering is dan het saldobedrag (opnieuw één derde van de offerteprijs) verschuldigd.

3.3 Leverings- en uitvoeringstermijnen beginnen pas te lopen na totstandkoming van de overeenkomst en zijn slechts benaderend. Bij een beperkte overschrijding van een leverings- of uitvoeringstermijn zal de klant nooit een schadevergoeding kunnen vorderen van STUDIO KELF, noch zal de klant de overeenkomst met STUDIO KELF kunnen verbreken. Enkel in geval van een wezenlijke overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn die te wijten is aan STUDIO KELF en waaraan door STUDIO KELF na ingebrekestelling niet wordt geremedieerd, kan de klant de overeenkomst zonder schadeloosstelling van STUDIO KELF verbreken.  

4. Middelenverbintenissen

4.1 STUDIO KELF zal alle nodige inspanningen leveren om zijn diensten uit te voeren overeenkomstig de regels van goed vakmanschap. STUDIO KELF is echter steeds slechts gehouden tot een middelenverbintenis en nooit tot een resultaatsverbintenis. Om de opdracht zo goed mogelijk te volbrengen en tijdig uit te voeren, rekent STUDIO KELF er op dat de klant tijdig alle nodige informatie, documenten, afbeeldingen en feedback bezorgt.

4.2 Voor drukwerk en promotiemateriaal voorgesteld door STUDIO KELF, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de toleranties en beperkingen opgelegd door de fabrikanten of leveranciers van deze materialen.

4.3 STUDIO KELF is niet verplicht om digitale gegevensbestanden die voor de klant werden gecreëerd langer dan 5 jaar na datum van de overeenkomst te bewaren. 

5. Facturen & betalingen

5.1 De facturen van STUDIO KELF zijn betaalbaar op de rekening zoals vermeld op de factuur of contant op de plaats waar STUDIO KELF  zijn zetel heeft en dit binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum vermeld op de factuur. Bij laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast heeft STUDIO KELF bij laattijdige betaling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, zonder dat deze schadevergoeding minder kan zijn van 50,00 EUR en onverminderd het recht van STUDIO KELF op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

5.2 Bij betalingsachterstal heeft STUDIO KELF het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant is STUDIO KELF gerechtigd integrale vooruitbetaling te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.

5.3 Onverminderd eerdere, al dan niet stilzwijgende aanvaarding, wordt de klant geacht een factuur van STUDIO KELF aanvaard te hebben bij gebrek aan concreet gemotiveerd protest binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. 

6. Verbreking & ontbinding

6.1 Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) door de klant wordt verbroken of wordt ontbonden lastens de klant, dan is de klant aan STUDIO KELF een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30% van de offerteprijs, onverminderd het recht van STUDIO KELF op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade en onverminderd de prijs voor het reeds gepresteerde werk. Een betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven door STUDIO KELF. 

6.2 Bij niet-betaling van de prijs op de vervaldatum of wanneer alles erop wijst dat de klant zijn of haar verplichtingen niet zal naleven, heeft STUDIO KELF het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling als ontbonden te aanzien. 

7. Aanvaarding & aansprakelijkheid

7.1 Creaties van en digitale drukklare files voorbereid door STUDIO KELF moeten door de klant grondig worden gecontroleerd, ook op spellings- en grammaticale fouten, onmiddellijk na het bezorgen ervan. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding worden creaties en digitale drukklare files onherroepelijk geacht aanvaard te zijn, indien er geen schriftelijke en gegronde opmerkingen worden gemaakt binnen de acht kalenderdagen na het bezorgen ervan en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk in gebruik worden genomen. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van STUDIO KELF vervalt hoe dan ook 6 maanden na de oplevering, zelfs indien een gebrek zich pas nadien zou manifesteren. Eventuele betwistingen schorsen de betalingsverplichtingen van de klant niet, tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van STUDIO KELF omtrent het bedrag van de schorsing van betaling.

7.2 Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen is STUDIO KELF bij niet-nakoming van zijn contractuele verbintenissen hoe dan ook slechts aansprakelijk voor schade indien en zover deze schade veroorzaakt is door zijn zware fout of bedrog of die van zijn onderaannemers. Voor andere fouten of vertragingen veroorzaakt door onderaannemers zal STUDIO KELF nooit aansprakelijk zijn. STUDIO KELF is in ieder geval ook nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade (zoals bijvoorbeeld financiële verliezen of verhoogde kosten) of gederfde winst in hoofde van de klant of in hoofde van derden. De maximale aansprakelijkheid van STUDIO KELF is steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het totaalbedrag dat door de klant werd betaald aan STUDIO KELF. 

7.3 Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van STUDIO KELF wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van STUDIO KELF in bepaalde situatie niet kan bepaald worden, is STUDIO KELF hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van de schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijke personen voor deze schade.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Auteursrechten 

De auteursrechten op creaties, concepten en ontwerpen blijven eigendom van STUDIO KELF, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In dit laatste geval kan STUDIO KELF hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Hoe dan ook kan bij een uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke overeenkomst, de overdracht van creaties (visuals, open source bestanden, enzomeer) en intellectuele rechten verbonden aan creaties van STUDIO KELF pas plaatsvinden wanneer de volledige prijs zoals vermeld op de factuur betaald werd. 

8.2 Merkteken

STUDIO KELF staat nooit in voor het onderzoek naar de beschikbaarheid of voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merkteken (woord-of beeldmerk) dat de klant wenst te gebruiken en kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde merktekens reeds eerder door derden werden gebruikt of werden geregistreerd als merk. 

8.3 Vermelding door Studio Kelf

STUDIO KELF heeft steeds het recht om de door hem vervaardigde creatie te delen op website en sociale media-accounts van STUDIO KELF. 

8.4 Aangeleverd materiaal

Indien de klant zelf bepaalde materialen of tekst aanlevert (zoals logo’s, slogans, afbeeldingen, of andere grafische elementen) die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan zal de klant STUDIO KELF vrijwaren tegen alle claims, vorderingen en aanspraken die verband houden met dergelijke inbreuk. STUDIO KELF behoudt zich het recht voor om materialen die naar mening van STUDIO KELF inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden te weigeren of te verwijderen. 

9. Overmacht & imprevisie

9.1 STUDIO KELF zal bevrijd zijn van elke verbintenis waarvan de (verdere) uitvoering onmogelijk geworden of wezenlijk verzwaard is ingevolge een gebeurtenis die voor STUDIO KELF overmacht uitmaakt of zich buiten de wil van STUDIO KELF voordoet, zoals natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, ziekte, epidemieën of pandemieën, stroom- of telecomonderbreking, economische factoren (zoals vertragingen in leveringen, tekort aan grondstoffen), ongevallen (zoals brand of een explosie), overheidsingrijpen (zoals fiscale maatregelen, of lockdownmaatregelen). 

9.2 Bovendien zal STUDIO KELF niet gehouden zijn tot nakoming van enige verbintenis als, door een omstandigheid die zich voordoet na het ontstaan van de verbintenis en buiten de wil van STUDIO KELF, het economisch evenwicht tussen de verbintenis van STUDIO KELF en de wederprestatie van de klant voor die verbintenis verstoord wordt, ook indien die omstandigheid niet onvoorzienbaar was. Het economisch evenwicht zal onder meer geacht worden verstoord te zijn, als de kost voor de uitvoering van de verbintenis in hoofde van STUDIO KELF met meer dan 15% is gestegen of STUDIO KELF bij uitvoering van de verbintenis met verlies zou verkopen of werken.

10. Privacy 

STUDIO KELF hecht veel belang aan de privacy van zijn klanten. In de privacyverklaring van STUDIO KELF, te vinden via studiokelf.be/algemene-voorwaarden, wordt in detail toegelicht hoe STUDIO KELF persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt en dus kortom verwerkt. 

11. Algemeen

11.1 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onafdwingbaar zou zijn, zal dit beding maar ongeldig of niet-afdwingbaar zijn in de mate waarin deze bepaling strijdig met dwingend recht of de openbare orde en blijft de bepaling onverkort gelden in de mate waarin de bepaling niet strijdig is met dwingend recht of de openbare orde. Bovendien zal dit de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. Een ongeldig beding zal vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die juridisch en economisch de bedoeling van het beding dicht mogelijk benadert. 

11.2 Elke overeenkomst met STUDIO KELF wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waar STUDIO KELF zijn zetel heeft, bevoegd.